Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Lenie Verhelst – BE 0739.494.445

Artikel 1 

1.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

1.2 Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

1.3 Bij betaling in termijnen dient de factuur te zijn voldaan voor de desbetreffende dienst wordt verleend.

1.4 De factuur wordt altijd verstuurd via mail.

1.5 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

1.6 Indien de betaling is uitgevoerd via de online webshop zal de factuur per mail worden nagestuurd samen met de bevestiging van aankoop/inschrijving.
 

Artikel 2

Elke aankoop betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.

Artikel 3 

3.1 Indien de klant tijdens een workshop, evenement of traject beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de workshop/evenement of het traject verschuldigd.

3.2 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen of indien er gekozen werd voor een abonnement. 

3.3 Dit geldt voor alles georganiseerd door Lenie Verhelst (vanuit Authentieke Ondernemers).

3.4 Het lidgeld betaald in het kader van Authentieke Ondernemers is telkens geldig voor een periode van twaalf maanden. Tenzij anders vermeld. Terugbetalingen van het lidgeld na aansluiting worden niet toegestaan.

Artikel 4 

De inschrijving/bestelling per email of online inschrijving/bestelling via de webshop geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.
 

Artikel 5 

5.1 Individuele afspraken: Annuleert de klant een afspraak minder dan 48u op voorhand, dan wordt deze aangerekend. Wanneer de klant meer dan 48u vooraf annuleert worden er geen kosten in rekening gebracht.

5.2 Workshop/dag – event – netwerkmoment : Bij annulatie tot 7 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

Artikel 6  

6.1 De bestelde producten worden verstuurd na betaling (indien van toepassing)
6.2 Inschrijvingen voor workshops/events/netwerkmomenten/individuele begeleiding worden per mail bevestigd na betaling.
6.2 De verzendingskost is van toepassing voor verzending in België (indien van toepassing)

​Artikel 7

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus, workshop of individuele afspraak. 
 

Artikel 8

Bij annulatie van een afspraak/workshop of event door Lenie Verhelst wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort zonder schadevergoeding. Een annulatie van een coachsessie/workshop/event kan gebeuren indien er onvoldoende deelneemsters zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden.
Bij overmacht (zoals Covid19) zal voor de netwerkmomenten een andere datum voorgesteld worden en de inschrijving doorschuiven naar een volgend netwerkmoment naar keuze. Terugbetaling is hier niet mogelijk tenzij geen andere datum voorgesteld wordt.  
Individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht verzet worden zonder schadevergoeding.

​Artikel 9

9.1 Leden van de online community garanderen dat alles wat ze daar delen niet in strijd is met de wet, en dat er geen gebruiksrechten van derden op rusten.

9.2 Alle informatie zoals gepubliceerde teksten, afbeeldingen, documenten, video’s, spraak-fragmenten, zowel op de website als in de online community zijn het exclusieve eigendom van Lenie Verhelst en/of haar onderaannemers. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het niet toegestaan om deze informatie op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te dupliceren of aan derden ter beschikking te stellen.

9.3 Aanduidingen betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom mogen niet verwijderd of gewijzigd worden.

Artikel 10

10.1 Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) voor om persoonlijke begeleiding te mogen volgen.

10.2 Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

10.3 Lenie Verhelst heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een evenement/workshop/persoonlijke begeleiding te weigeren.

Artikel 11

De aansprakelijkheid van Lenie Verhelst is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.
 

Artikel 12

12.1 De evenementen/workshops/persoonlijke begeleiding gegeven door Lenie Verhelst zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische of medische hulp. 
12.2 Alle trajecten, workshops en evenementen zijn bedoeld voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Geen van deze zaken zijn bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.
12.3 De netwerkmomenten georganiseerd door Lenie Verhelst zijn bedoeld voor professionele ontwikkeling en kunnen/mogen gefaciliteerd worden door een ander lid van Authentieke Ondernemers zonder voorafgaande mededeling.
12.4 Lenie Verhelst kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor materiële of lichamelijke schade na gebruik van de producten aangekocht via de webshop.

Artikel 13

13.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
13.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Lenie Verhelst.

Bij aankoop of inschrijving via de webshop verklaar ik me akkoord met bovenvermelde algemene voorwaarden. 

Laatste wijzigingsdatum 22/09/2022
© 2022  door Lenie Verhelst